عنوان کالا

کد کالا

شماره فنی

بست دو حفره اي پلاستيكي

1103000029

KDX11-45-916

بست نگهدارنده لوله

1103000042

CNG01-45-916

لولخه ترمز از بوستر به مدار اولیه 206

4108010004

9642323880

لولخه ترمز از بوستر به مدار اولیه 206

4108010008

9642325680

لولخه ترمز از بوستر به مدار ثانویه 206

4108010010

9658504180

لوله از مخزن اصلی به شیر برقی

4202030007

4701301

لوله از مخزن بزرگ به رگلاتور

4202030008

4701401

لوله از مخزن بزرگ به رگلاتور بهنگام آفرين (360)

4202030004

4740901

لوله از مخزن بزرگ به شيرپركن بهنگام آفرين(65)

4202030001

4740307

لوله از مخزن بزرگ به مخزن كوچك بهنگام آفرين(243.5)

4202030002

4740207

لوله از مخزن كوچك به رگلاتور بهنگام آفرين(4.60)

4202030003

4740107

لوله بخار بنزين دو كابين مزدا2000 انژكتوري

4201010006

PC19-45-063

لوله بخارات بنزين - چپ PK

4102910005

IR19279

لوله بخارات بنزين - راست PK

4102910006

IR19280

لوله بخاربنزين تك كابين مزدا 2000 انژكتوري

4201010001

PC18-45-063

لوله برگشت بنزين به باك PK

4102910007

IR19385

لوله برگشت بنزين بين باك و شش راهي نيسان انژكتوري

4202020003

NF17505IF1700

لوله برگشت بنزين بين پمپ و شش راهي نيسان

4202910012

17505J1700

لوله برگشت بنزين بين شش راهي و باك نيسان

4202910013

17502Z1700

لوله برگشت بنزين تك كابين مزدا 2000 انژكتوري

4201010003

PC18-45-631

لوله برگشت بنزين دو كابين مزدا 2000 انژكتوري

4201010007

PC19-45-631

لوله برگشت بنزين زامياد 24

4203910002

4761602

لوله برگشت بنزين نيسان انژكتوري

4202020004

NF17502IF1700

لوله برگشت سوخت

4203030003

17505IB001

لوله بنزين برگشت خودرو دوگانه سوز نيسان (بهنگام آفرين)

4203030002

4761102

لوله بنزين جلو نيسان انژكتوري

4202020001

17502IA001

لوله بنزين دانا بسپار پرايد

4101910008

KKY01-42-575

لوله بنزين رفت خودرو دوگانه سوز نيسان(بهنگام آفرين)

4203030001

4761002

لوله تبخير باك مزدا 2000

4201910004

PC18-42-321A

لوله ترمز از بوستر به چرخ جلو راست نمونه

4201510001

PC18_45280

لوله ترمز از بوستر به سه راهي جلو چپ پژو 405

4105010002

9420227218

لوله ترمز از بوستر به سه راهي جلو راست پژو 405

4105010003

9420227216

لوله ترمز از بوستر به شیلنگ چرخ جلو چپ 206

4108010006

9642324480

لوله ترمز از بوستر به شیلنگ چرخ جلو چپ 206

4108010009

9644627780

لوله ترمز از بوستر به شیلنگ چرخ جلو راست 206

4108010007

9642324780

لوله ترمز از بوستر به مدار ثانويه 206

4108010001

9642323980

لوله ترمز از سه راهي به شلنگ  چرخ عقب چپ پژو 405

4105010011

9420227212

لوله ترمز از سه راهي به شلنگ چرخ عقب راست پژو 405

4105010005

9420227211

لوله ترمز از سه راهي جلو چپ به چرخ عقب راست پژو 405

4105010001

9420227215

لوله ترمز از سه راهي جلو چپ به شلنگ ترمز چرخ جلو پژو 405

4105010007

9420227217

لوله ترمز از سه راهي جلو چپ به لوله ترمزعقب پژو 405

4105010006

9420227219

لوله ترمز از سه راهي جلو راست به شلنگ ترمز چرخ جلو پژو 405

4105010008

9420227213

لوله ترمز از سه راهي جلوراست به چرخ عقب چپ پژو 405

4105010004

9420227214

لوله ترمز از سيلندر اصلي به چرخ جلو چپ L90 پارس خودرو

4107020017

8200525485

لوله ترمز از سيلندر اصلي به چرخ جلو چپ L90 ساپكو

4107020001

8200525485

لوله ترمز از سيلندر اصلي به چرخ جلو راست L90 پارس خودرو

4107020018

8200525491

لوله ترمز از سيلندر اصلي به چرخ جلو راست L90ساپكو

4107020002

8200525491

لوله ترمز از سيلندر اصلي به چرخ عقب چپ  L90 پارس خودرو

4107020019

8200525537

لوله ترمز از سيلندر اصلي به چرخ عقب چپ L90ساپكو

4107020003

8200525537

لوله ترمز از سيلندر اصلي به چرخ عقب راست L90پارس خودرو

4107020020

8200525516

لوله ترمز از سيلندر اصلي به چرخ عقب راست L90ساپكو

4107020004

8200525516

لوله ترمز از سيلندر اصلي به مدولاتورL90(ABS)-MOPپارس خودرو

4107020025

8200525550

لوله ترمز از سيلندر اصلي به مدولاتورL90(ABS)-MOPساپكو

4107020009

8200525550

لوله ترمز از سيلندر اصلي به مدولاتورL90(ABS)-MOS پارس خودرو

4107020026

8200525556

لوله ترمز از سيلندر اصلي به مدولاتورL90(ABS)-MOSساپكو

4107020010

8200525556

لوله ترمز از شش راهي به شير فشار شكن

4202910024

46281Z1700

لوله ترمز از شلنگ به چرخ عقب چپ پژو 405

4105010010

9420227210

لوله ترمز از شلنگ به چرخ عقبل راست پژو 405

4105010009

9420227209

لوله ترمز از مدولاتوربه چرخ جلو چپL90(ABS)-MOPپارس خودرو

4107020027

8200557355

لوله ترمز از مدولاتوربه چرخ جلو چپL90(ABS)-MOPساپكو

4107020011

8200426781

لوله ترمز از مدولاتوربه چرخ جلو راستL90(ABS)-MOSپارس خودرو

4107020028

8200557401

لوله ترمز از مدولاتوربه چرخ جلو راستL90(ABS)-MOSرنو پارس

4107020044

8200557401

لوله ترمز از مدولاتوربه چرخ جلو راستL90(ABS)-MOSساپكو

4107020012

8200217530

لوله ترمز از مستر سيلندر به دو راهي

4202910021

46224Z1900

لوله ترمز از مستر سيلندر به سه راهي

4202910022

46223Z1900

لوله ترمز اصلي شش راهي به بوستر پدايدABS نمونه

4101510003

ABS01-45-350

لوله ترمز اصلي شش راهي به بوستر پدايدABS250 نمونه

4101510004

ABS01-45-250

لوله ترمز اصلي شش راهي به بوستر پرايد250

4101910009

SDX18-45-250

لوله ترمز اكسل جلو چپ نيسان

4202910006

41230T5300

لوله ترمز اكسل جلو راست نيسان

4202910005

41220T5300

لوله ترمز اكسل جلو نيسان

4202910019

41140T6100

لوله ترمز اكسل سمت چپ پرايد (گاما خودرو )

4101910012

MD001-43-660B

لوله ترمز اكسل سمت چپ پرايد (محور كاران كوشا )

4101910011

MD001-43-660B

لوله ترمز اكسل سمت چپ پرايد(بهران محور)

4101910007

MD001-43-660B

لوله ترمز اكسل سمت راست پرايد (گاما خودرو)

4101910013

MD001-43-650B

لوله ترمز اكسل سمت راست پرايد (محور كاران كوشا)

4101910010

MD001-43-650B

لوله ترمز اكسل عقب نيسان

4202910020

41140T8100

لوله ترمز اکسل چرخ عقب چپ 206

4108010003

9630965580

لوله ترمز اکسل چرخ عقب راست 206

4108010002

9630965480

لوله ترمز بلند بين پمپ و سه  راهي نيسان (كاسكو )

4202910017

46224Z1800

لوله ترمز بلند بين پمپ وسه راهي نيسان

4202910008

46224J1700

لوله ترمز به چرخ عقب چپ PK

4102910001

IR18480

لوله ترمز به چرخ عقب راست PK

4102910002

IR18481

لوله ترمز به شیلنگ ترمز چرخ عقب پی وی اف

None

2311119

لوله ترمز به شیلنگ چرخ عقب راست

None

2311117

لوله ترمز بين پمپ وكلاج اصلي و فرعي نيسان

4202910009

46410J1700

لوله ترمز بين سپر پاي ديفرانسيل وشش راهي نيسان

4202910003

46281J1700

لوله ترمز بين سه راهي و چرخ جلو چپ نيسان

4202910010

46242J17E0

لوله ترمز بين سه راهي و چرخ جلو راست نيسان

4202910011

46240J17E0

لوله ترمز بين شش راهي و دو راهي نيسان

4202910004

46280Z1700

لوله ترمز جلو چپ مزدا2000 بوستر جديد

4201910014

PC20-45-320

لوله ترمز جلو راست مزدا2000 بوستر جديد

4201910013

PC20-45-280

لوله ترمز جلو سمت چپ پرايد

4101910002

MD001-45-320B

لوله ترمز جلو سمت چپ پرايد ABS نمونه

4101510002

ABS01-45-320

لوله ترمز جلو سمت چپ پرايد براساس شير تقسيم ريو

4101510007

SD12S-45-320

لوله ترمز جلو سمت راست پرايد

4101910001

KKY01-45-280B

لوله ترمز جلو سمت راست پرايد براساس شير تقسيم ريو

4101510006

SK12S-45-280

لوله ترمز جلو ون

4103910002

46224VA0

لوله ترمز چرخ جلو سمت چپ زامياد24

4203910004

4281201

لوله ترمز چرخ جلو سمت راست زامياد24

4203910003

4281101

لوله ترمز چرخ سمت راست جلو روي شاسي زامياد24

4203910010

4280501

لوله ترمز چرخ عقب چپ (L90(ABS پارس خودرو

4107020031

8200557445

لوله ترمز چرخ عقب چپ (L90(ABSساپكو

4107020015

8200217643

لوله ترمز چرخ عقب زامياد 24

4203910009

4280401

لوله ترمز رابط ازمدولاتوربه لوله ترمزچرخ عقب چپ (L90(ABSپارس خودرو

4107020029

8200557420

لوله ترمز رابط ازمدولاتوربه لوله ترمزچرخ عقب چپ (L90(ABSساپكو

4107020013

8200217640

لوله ترمز رابط ازمدولاتوربه لوله ترمزچرخ عقب راست (L90(ABSپارس خودرو

4107020030

8200557427

لوله ترمز رابط ازمدولاتوربه لوله ترمزچرخ عقب راست (L90(ABSساپكو

4107020014

8200217639

لوله ترمز رابط بين لوله ترمزعقب چپ ولوله ترمز روي اكسل چپ L90پارس خودرو

4107020021

8200557344

لوله ترمز رابط بين لوله ترمزعقب چپ ولوله ترمز روي اكسل چپ L90ساپكو

4107020005

8200217542

لوله ترمز رابط بين لوله ترمزعقب راست ولوله ترمز روي اكسل راست L90پارس خودرو

4107020022

8200557348

لوله ترمز رابط بين لوله ترمزعقب راست ولوله ترمز روي اكسل راست L90ساپكو

4107020006

8200217540

لوله ترمز رابط چرخ عقب راست(L90(ABSپارس خودرو

4107020032

8200557434

لوله ترمز رابط چرخ عقب راست(L90(ABSساپكو

4107020016

8200217641

لوله ترمز رابط عقب پرايد كاربراتوري

4101020003

KD001-45-36XC

لوله ترمز روي اكسل عقب چپ L90پارس خودرو

4107020023

8200557452

لوله ترمز روي اكسل عقب چپ L90رنوپارس

4107020039

8200557452

لوله ترمز روي اكسل عقب چپ L90ساپكو

4107020007

8200217600

لوله ترمز روي اكسل عقب راست L90پارس خودرو

4107020024

8200557455

لوله ترمز روي اكسل عقب راست L90رنو پارس

4107020040

8200557455

لوله ترمز روي اكسل عقب راست L90ساپكو

4107020008

8200217602

لوله ترمز شماره 2 تك كابين مزدا2000 بوستر جديد

4201910017

PC20-45-360

لوله ترمز شماره 2 دو كابين مزدا2000 بوستر جديد

4201910018

PC21-45-360

لوله ترمز عقب چپ مزدا2000 بوستر جديد

4201910021

PC20-43-660

لوله ترمز عقب سمت چپ مزدا 2000

4201910006

0660-43-660

لوله ترمز عقب سمت راست مزدا 2000

4201910005

0660-43-650

لوله ترمز عقب شماره 1 مزدا 2000

4201910001

PC19-45-350

لوله ترمز عقب شماره 1 مزدا2000 بوستر جديد

4201910016

PC20-45-350

لوله ترمز عقب شماره 2 مزدا 2000

4201910002

PC19-45-360

لوله ترمز عقب شماره 2 مزدا2000

4201910008

UA01-45-360A

لوله ترمز عقب شماره 3 مزدا 2000

4201910009

UA01-45-370A

لوله ترمز عقب شماره 3 مزدا بوستر جديد

4201910022

PC20-45-370

لوله ترمز عقب شماره 3 مزدا2000 بوستر جديد

4201910019

PC20-45-371

لوله ترمز عقب شماره 4 مزدا2000 بوستر جديد

4201910020

PC20-45-380

لوله ترمز عقب ون

4103910001

46223VA0

لوله ترمز كوتاه بين پمپ و سه راهي نيسان

4202910007

46223J1700

لوله ترمز كوتاه بين پمپ و سه راهي نيسان (كاسكو )

4202910018

46223Z1800

لوله ترمز مشترك چرخهاي جلو زامياد24

4203910005

4280101

لوله ترمز ورودي به شيرفشار شكن زامياد24

4203910013

4280901

لوله ترمز ون202V

4103910003

46202VA2-1

لوله ترمز ون203V

4103910004

46203VA2-1

لوله ترمزاز پمپ كمكي به عقب راست PK

4102910003

IR18477

لوله ترمزازبوستر به شيلنگ چرخ جلو راست 206

4108010005

9642324280

لوله ترمزاصلي شش راهي به بوستر پرايد

4101910003

SDX18-45-350

لوله ترمزاصلي شش راهي به بوستر پرايدبراساس شير تقسيم ريو250

4101510009

SD12S-45-250

لوله ترمزاصلي شش راهي به بوستر پرايدبراساس شير تقسيم ريو350

4101510008

SD12S-45-350

لوله ترمزاكسل سمت راست پرايد ( بهران محور )

4101910006

MD001-43-650B

لوله ترمزجلو سمت چپ مزدا 2000

4201910010

3909-45-320D

لوله ترمزجلو سمت راست مزدا2000

4201910011

PC18-45-280

لوله ترمزچرخ سمت چپ جلو روي شاسي زامياد24

4203910011

4280701

لوله ترمزخروجي از شير فشار شكن زامياد24

4203910014

4281001

لوله ترمزرابط سه راهي ديفرانسيل چرخ عقب راست نيسان

4202910002

46290J0120

لوله ترمزرابط سه راهي ديفرانسيل و چرخ عقب چپ نيسان

4202910001

46310J0120

لوله ترمزرابط سيلندر.داخل كابين چرخهاي جلوزامياد24

4203910007

4280301

لوله ترمزرابط سيلندر.داخل كابين چرخهاي عقب زامياد24

4203910008

4280801

لوله ترمزرابط عقب پرايد

4101910005

SD12F-45-36X

لوله ترمزعقب شماره 1 مزدا 2000

4201910007

0660-43-950

لوله ترمزعقب شماره 1 مزدا2000

4201910003

UA36-45-350

لوله جلو سمت راست پرايدABS نمونه

4101510001

ABS01-45-280

لوله رابط كلاج روي شاسي زامياد 24

4203910006

4280201

لوله رفت بنزين بين شش راهي و باك نيسان

4202910016

17503Z1700

لوله رفت بنزين بين شش راهي و پمپ نيسان

4202910015

17504J 1700

لوله رفت بنزين جلوي مزدا2000 انژكتوري

4201010004

PC18-45-062

لوله رفت بنزين زامياد 24

4203910001

4761502

لوله رفت بنزين عقب تك كابين مزدا2000 انژكتوري

4201010002

PC18-45-061

لوله رفت بنزين عقب مزدادو كابين انژكتوري

4201010005

PC19-45-061

لوله رفت بنزین

4203030004

17504IB1700

لوله روغن ترمز چپ اكسل عقب پرايد CNG

4101030001

CNG01-43-660B

لوله سوخت عقب نيسان انژكتوري

4202020002

17505IA001

لوله سيلندراصلي كلاج داخل كابين زامياد24

4203910012

4280601

لوله كلاج مزدا2000

4201910012

PC18-45-550

لوله كلاچ (تكلان طوس)

4202910023

46410Z1700

لوله كلاچ مزدا2000 بوستر جديد

4201910015

PC20-45-550

لوله گاز بزرگ تک کابین

None

PI13-45-064

لوله گاز کوچک تک کابین

None

PI13-45-070

لوله متصل كننده واسط به شيلنگ ترمز عقب چپPK

4102910004

IR18478

مجموعه لوله تبخير پرايد كاربراتوري

4101020002

KK118-45-500

مجموعه لوله تبخيرPK انژكتوري

4102010002

IR19192

مجموعه لوله ترمز و بنزين CNG (بدون لوله گاز)

4101030006

SM12P-45D-20C

مجموعه لوله ترمز و بنزين DM  انژكتوري

4101010005

SM342-45-020D

مجموعه لوله ترمز و بنزين كاربراتوري طرح جديد

4101020004

SM12C-45-020

مجموعه لوله ترمز. بنزين.تبخيروگاز پرايدCNG يكپارچه

4101030004

SM12P45020C

مجموعه لوله ترمز.بنزين.تبخير پرايدانژكتور ي پليمري

4101010004

sm13745020C

مجموعه لوله ترمز.بنزين.تبخير پرايدانژكتوري

4101010007

SK137-45-020

مجموعه لوله ترمز.بنزين.تبخير پرايدانژكتوري طرح ريو نمونه

4101510010

SM12D-45-020

مجموعه لوله هاي تبخير پرايد CNG

4101030002

CNG01-45-500

مجموعه لوله هاي تبخير پرايد انژكتوري

4101010002

KK135-45-500

مجموعه لوله هاي ترمر. بنزين و تبخير پرايد انژكتوري

4101010001

SM13745020B

مجموعه لوله هاي ترمز بنزين تبخير پرايد انژكتوري ABS01 نمونه

4101510005

ABS 01-020-45

مجموعه لوله هاي ترمز بنزين تبخير پرايد انژكتوري براساس شير تقسيم ريو

4101010006

SM12D-45-020

مجموعه لوله هاي ترمز. بنزين . پرايد كاربراتوري

4101020001

SK196-45-020

مجموعه لوله هاي ترمز. بنزين و تبخير پرايدDM

4101010003

SM34245020C

مجموعه لوله هاي ترمز.بنزين و تبخيرPK انژكتوري

4102010001

IR19193

مجموعه لوله هاي ترمز.بنزين و تبخيرPK انژكتوري طرح جديد

4102010003

IR19569

مجموعه لوله هاي سوخت وترمز پروتون

4104010001

PW530269

محصول لوله گاز بطول 495سانتيمتر ( قاره سبز )

4101030005

DN040-17585

 

All Rights Reserved to shamimpajohesh Co.